Bungalovy Rogla

Bungalovy Rogla, Slovinsko, 20.8.2018, Bez stravy